ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

اختیاری

-

3

روش تحقیق

3

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

جمع

                                                         11

                                                               

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                         

                     

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری حسابداری (1)

2

تحلیل آماری

2

پیش نیاز

-

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

5

پژوهش عملیاتی پیشرفته

اقتصاد مدیریت

3

اختیاری

-

جمع

                                                         13

                                                           

                   

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

تتبع و تحقیق

-

جمع

                                                  4

+ نوشته شده توسط رسول صالحی در چهارشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 12:25 |